ระเบียนพนักงาน
    ระเบียนพนักงานคือ ข้อมูลทั่วไปของพนักงานทั้งหมดเช่น ชื่อ-นามสกุล พนักงาน หรือหมายเลขบัตร และรหัสผ่าน หรือการกำหนดสิทธิ์ เพื่อใช้กับเครื่องบันทึกเวลา และข้อมูลอื่น เป็นต้น เมื่อดึงข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาแล้วจะมีข้อมูลแสดงที่ระเบียนพนักงาน
    ไปที่เมนูของระเบียนพนักงาน ข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากเครื่องบันทึกเวลา จะถูกจัดกลุ่มเข้าไปอยู่ในแผนก “OUR Department” เมื่อมีการแก้ไขให้คลิกที่ “OUR Department” ข้อมูลจะแสดงรายละเอียดออกมาดังนี้ ระเบียนพนักงานจะมีเมนูดังนี้
1. เพิ่มข้อมูล
    การเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ โดยการคลิกที่เมนู เพิ่มแล้วจะปรากฏปุ่ม “ตกลง”และ ”ยกเลิก”
2. แก้ไขข้อมูล
    เมนูแก้ไขข้อมูลพนักงาน การแก้ไขโดยการคลิกที่พนักงานคนนั้น แล้วคลิกเมนูการแก้ไขเมื่อทำการแก้ไขรายละเอียดพนักงานเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อยอมรับการแก้ไขข้อมูลพนักงาน รายละเอียดข้อมูลพนักงานมีดังต่อไปนี้
รหัสที่เครื่อง คือ รหัสที่เครื่องบันทึกเวลาที่เพิ่มข้อมูลของพนักงานจากเครื่องบันทึกเวลา
รหัสพนักงาน คือ รหัสของพนักงานทั่วไปเช่น HR001 ซึ่งรหัสนี้ไม่จำเป็นต้องตรงกันกับรหัสที่เครื่องก็ได้
คำนำหน้า คือ คำนำหน้าของพนักงาน เช่น นาย นางสาว เป็นต้น
ชื่อ-นามสกุล คือ การระบุชื่อของพนักงานเพื่อแสดงรายละเอียดของพนักงาน
เพศ คือ การระบุเพศของพนักงาน
วันเกิด คือวันที่เกิดของพนักงาน
เบอร์โทร คือ เบอร์โทรส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
เชื้อชาติ คือ เชื้อ ชาติหรือสัญชาติเช่น ไทย จีน
วันที่เริ่มทำงาน คือ วันที่เริ่มการเข้ามาทำงาน
เบอร์โทรที่ทำงาน คือ เบอร์ติดต่อที่ทำงาน
ที่อยู่ คือ ข้อมูลที่พักอาศัยของพนักงานที่สามารถติดต่อได้
อำเภอ/เขวง คือ ระบุอำเภอหรือแขวง
เขต คือ การระบุเขต
จังหวัด คือ การะบุจังหวัดให้กับพนักงาน
รหัสไปษณีย์ คือ การระบุรหัสไปรษณีย์ของพนักงาน
3. ข้อมูลการเข้าเครื่องบันทึกเวลา
    คือข้อมูลที่ใช้กับเครื่อง บันทึกเวลา ในกรณีที่ถูก การอัพโหลดข้อมูลเหล่านี้ไปยังเครื่องบันทึกเวลา โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

      • สิทธิ์ คือ สิทธิ์การเข้าเครื่องบันทึกเวลามีอยู่ 3 รูปแบบ
        USER =พนักงานทั่วไปไมมีสิทธ์แก้ไขข้อมูลในเครื่องบันทึกเวลา
        Admin=พนักงานที่มีสิทธิ์เพิ่มหรือลบข้อมูลของ พนักงานทั่วไป แต่ไม่มีสิทธิ์ ตั้งค่าอื่นๆของเครื่องบันทึกเวลาSupervisor= พนักงานที่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลทั้งข้อมูลพนักงานและการตั้งค่าของเครื่อง
      • หมายเลขบัตร คือ หมายเลขการใช้บัตรในการลงบันทึกเวลาทำงาน จะแสดงจำนวน 8 ตัวเลข
      • รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่ใช้ระบุการลงบันทึกเวลา ที่เครื่องบันทึกเวลา
4. ข้อมูลกะการทำงาน
    ข้อมูลนี้จะแสดงก็ต่อเมือ่มีการกำหนดกะการทำงานให้กับพนักงาน
5. ข้อมูล Time Zone ของพนักงาน
    ข้อมูลนี้จะแสดงเมื่อมีการกำหนด Time Zone ของพนักงาน