รายงานทั่วไป
     รายงานเป็นการแสดงรายงานทั่วไปเช่นข้อมูลพนักงานและข้อมูลต่างแสดงรายงานโดยการ Double click